Арексим Инженеринг подкрепя десетте принципа на Глобалния договор към ООН

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти. Чрез своя ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и чрез минимизирането на негативните ефекти от своята стопанска дейност, компаниите могат да дадат своя принос за превръщането на глобализацията в позитивна сила. Частният сектор е и ключов партньор, даващ своя принос за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Към 2011 г. на международно ниво Глобалният договор обединява на доброволна основа почти 8000 компании, бизнес асоциации, неправителствени организации от 130 държави в мрежа за размяна на най-добри практики и сдружаване, като членството на всички тях е официално признато и поименно посочено на официалната международна интернет страница на Глобалния договор.

За да отбелязват напредъка в работата по Десетте принципа на Глобалния договор, компаниите и нестопанските организации трябва да предоставят комюнике за даден период от време.

Арексим Инженеринг за шеста поредна година ясно и категорично заявява продължаващата си подкрепа към принципите на Глобалния договор в четирите области – права на човека, трудови норми, околна среда, антикорупция.

В Доклада за напредъка са представени действията на дружеството, насочени към постоянно подобряване на политиките по отношение на корпоративната социална отговорност, стабилното им превръщане в част от организационната култура и ценности на компанията и постоянно прилагане на принципите на Глобалния договор в бизнес стратегията на компанията.

Изявление и доклад:

Dog_BG

Dog_ENG